Đèn - Flash - Máy ảnh số

Vendor: CompTIA Exam Code: SK0-004 Exam Name: CompTIA Server+ Version: DemoDEMO

QUESTION 1 The logs on a server in a datacenter indicate that the server unexpectedly shut down minutes after the night cleaning crew started their shift. Which of the 300-135 dumps following is the MOST likely reason for the shut down? A. A hard disk on the server failed. B. A power surge occurred. C. The CPU on the server overheated. D. A memory module on the server failed. Correct Answer: B

QUESTION 2 When looking at an organization's file server configuration, an IT manager determines that several outages are tied to a lack of redundancy in the disk controller configuration. Which of the following features would the IT manager look for in a new configuration to correct this? A. Disk shadowing B. RAID 0 C. Remote journaling D. Electronic vaulting E. Disk duplexing Correct Answer: E

QUESTION 3 A technician needs to add a processor to a 210-065 dumps server. Which of the following specifications should the technician examine? (Select THREE). A. Bus multiplier B. Processor speed C. Socket type D. Processor stepping E. L3 cache size F. Thermal specifications Correct Answer: BCD

QUESTION 4 In an effort to reduce recovery time during hardware failures, a server administrator needs to implement a backup method that will allow for complete OS and service/application recovery as long as compatible hardware is available. Which of the 300-070 dumps following backup types meets this requirement? A. Incremental B. Bare metal C. Snapshot D. Full Correct Answer: B

QUESTION 5 An administrator was taskedto enforcedisk quotas on the Windows file server. The administratorallocated 1GB of space to each user. A month later, the users were 642-998 dumps still able to save beyond 1GB. Which of the following check boxes should have been selected? A. Enable compression B. Prohibit read/write if limit is reachedC. Deny access if limit is reached D. Log an event if disk space is reached Correct Answer: C

QUESTION 6 Which of the following services provides users with directory services? A. IMAP B. LDAP C. SFTP D. DHCP E. DNS Correct Answer: B

QUESTION 7 In a Windows environment, auser is able to 300-075 dumps accessthenetwork folder and open items, but isnot able to delete anything. Which of the followingfolder permissions doesthe userrequire? A. Execute B. Read C. Write D. Modify Correct Answer: D

QUESTION 8 A server in a small company functions as a print server. Suddenly it stops sending print jobs to the printers. A technician verifies that the printers are working correctly. Additionally, the print spooler had been restarted and is running on the server, it is 210-065 dumps accessible from workstations, and it shows as being ready to accept print jobs. Which of the following has MOST likely caused the print server to stop processing print jobs? A. The print quota has been exceeded. B. The server needs an updated print driver. C. The server needs pooling enabled. D. The server's hard drive is out of space. Correct Answer: D

QUESTION 9 A server technician is tasked to replace a RAID controller battery on a server.The server technician has no prior experiencereplacinga RAID controllerbattery. Which 300-320 dumps of the followingshould the server technician do to obtain the required knowledge or procedures to replace the battery? A. Review software specifications B. Review architecture diagrams C. Review service manuals D. Review service logs Correct Answer: C

QUESTION 10 Which of the following power plug types would MOST likely be found in a medical facility? A. Tip/Ring/Sleeve B. Speed lockC. Tip/Ring D. Twist lock Correct Answer: D

QUESTION 11 A technician is installing an operating system on 300-101 dumps a server using source files on a USB storage device. The technician is unable to boot to the USB device using different USB ports on the server. Which of the following should the technician do to ensure that the operating system can be installed from the USB storage? A. Copy the source files to a CD B. Install the latest USB device drivers C. Reconfigure the boot order D. Update the BIOS firmware Correct Answer: C

Đèn - Flash

Đèn Flash.

Đối với mỗi tay chơi máy ảnh thì phụ kiện máy ảnh không thể thiếu được đó chính là đèn flash. Đèn flash là một dụng cụ rất hữu ích khi bạn phải tác nghiệp trong điều kiện thiếu sáng.

Chọn đèn flash phù hợp.

Đối với những dòng máy ảnh DSLR cho những người mới chơi máy ảnh đều đã được tích hợp sẵn flash trên body máy. Tuy nhiên, cường độ sáng của flash này không mạnh, khoảng cách chiếu sáng thường chỉ được khoảng 3m. Trong quá trình sử dụng bạn sẽ nhận ra được độ thiếu sáng trên mỗi bức ảnh. Điều cần thiết đặt ra là bạn cần phải mua một chiếc đèn flash rời.

Nếu bạn đang sử dụng những chiếc máy ảnh của các hàng như Canon, Nikon hay Sony thì rất dễ để lựa chọn một chiếc flash phù hợp. Tuy nhiên, sẽ khó khăn hơn một chút nếu bạn đang sử dụng máy ảnh của các hãng Fujifilm, Pentax và Olympus. Bởi vì, thiết kế đặc biệt của chân cắm cũng như số lượng sản phẩm ít, không đa dạng về mẫu mã thiết kế.

Trước khi mua đèn flash rời, bạn cần phải bỏ ra một khoảng thời gian dài để tìm hiểu về đèn flash, không thể mua bừa về sử dụng được. Ví dụ như các thông số kỹ thuật của đèn flash, tốc độ ăn đèn, cường độ GN (Guide Number) cũng như dải ISO có tác động như thế nào?

Đèn flash có thể giúp bạn nhưng cũng có thể hại bạn. Nếu bạn không sử dụng đúng lúc cũng như không biết các điều chỉnh các thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, đối với những tay chơi máy ảnh chuyên nghiệp, họ sử dụng flash hỗ trợ mọi khi. Bởi vì, họ có thể tùy chỉnh, căn ánh sáng vừa đủ để có được bức ảnh đẹp nhất.

300-135 400-051 101 adm-201 1z0-808 CCA-500 1v0-621 mb2-707 70-980 70-483 2v0-621 nse4 1z0-434 9l0-012 101-400 300-085 og0-093 1z0-061 70-488 1z0-062 mb5-705 102-400 PEGACPBA71V1 70-463 mb2-704 PR000041 IIA-CIA-PART1 700-037 PEGACSA71V1 1z0-144 2v0-621d 1z0-051 070-461 a00-211 jn0-102 1z0-804 640-875 API-580 3002 400-151 98-365 712-50 9l0-066 ns0-506 156-215.77 70-466 lx0-104 9a0-385 642-980 og0-091 74-678 700-260 70-494 c_tfin52_66 lx0-103 m70-101 pmi-001 DEV-401 1z0-067 1K0-001 220-801 TB0-123 700-038 IIA-CIA-PART2 cwna-106 070-487 hp0-y50 070-483 mb2-708 C2010-595 1z0-883 c_tadm51_731 pk0-003 700-039 jn0-633 98-364 300-080 74-343 1z0-133 70-465 c_tscm62_66 PRINCE2-PRACTITIONER mb6-704 1v0-605 API-571 500-007 and-401 c_taw12_731 AX0-100 070-463 70-981 1z0-052 070-488 c_hanatec_10 010-111 mb6-700 700-270 600-455 600-460 1z0-533